Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu

  • GS. Trần Tân Tiến: Dự báo thời tiết bằng mô hình số, đối lưu khí quyển, dự báo bão, dự báo tổ hợp
  • PGS. Nguyễn Hướng Điền: Mạng thần kinh nhân tạo, ứng dụng của radar và ảnh vệ tinh.
  • TS. Nguyễn Minh Trường: Tham số hóa đối lưu, gió mùa Đông Nam Á
  • TS. Bùi Hoàng Hải: Cơ chế phát sinh, phát triển, sự di chuyển của bão và xoáy thuận nhiệt đới
  • ThS. Công Thanh: Mô hình số trị dự báo thời tiết, dự báo tổ hợp
  • ThS. Hoàng Thanh Vân: Các hình thế thời tiết điển hình phục vụ dự báo thời tiết
  • Website cựu sinh viên