Các đề tài nghiên cứu

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

 1. Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày. Đề tài cấp Nhà nước 2011-2013  MS: KC.08.01/11-15  do GS. TS. Trần Tân Tiến chủ trì
 2. Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày. Đề tài thuộc Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên". MS: KC.08.05/ 06-10 do GS.TS. Trần Tân Tiến chủ trì.
 3. Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Biển Đông Việt NamMS KC.09.04. (2001-2004) Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 4. Mô hình hóa quá trình hình thành mây front ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu, Mã số KT04-6.3.9, 1994-1995. Chủ trì: PGS. PTS. Trần Tân Tiến
 5. Mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu, Mã số KT04-6.3.1, 1992-1993. Chủ trì: PGS. PTS. Trần Tân Tiến
 6. Nghiên cứu các phương pháp dự báo sương mù ở các sân bay chính. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Mã số 42A-0502, 1986-1989Chủ trì: PTS. Trần Tân Tiến

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

 1. Cơ chế vật lý qui mô synốp và mưa trên khu vực Đông-Nam Á thời kỳ front Mei-yu điển hình. Đề tài NCCB (NAFOSTED) 105.10-2010.09, 2011-2012 do TS. Nguyễn Minh Trường chủ trì
 2. Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo dự báo nhiệt độ không khí bề mặt cho khu vực Việt Nam, Đề tài NCCB cấp nhà nước, Mã số 705306 2006-2008 Chủ trì :PGS.TS. Nguyễn Hướng Điền
 3. Thiết lập mô hình dự báo mưa bằng tổ hợp các sản phẩm của mô hình số trị và mô hình thống kê, Đề tài NCCB cấp nhà nước, Mã số 733104.2004-2005 Chủ trì :PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 4. Nghiên cứu các mô hình tính toán các dòng trao đổi nhiệt, ẩm và động lượng trên các mặt đệm khác nhau, Đề tài NCCB cấp nhà nước, Mã số 7305022002-2003 Chủ trì :PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 5. Quy luật định lượng về mưa lớn đầu mùa hè ở Bắc Bộ Mã số: NCCB-735001 2001-2002 Chủ trì: :ThS. Nguyễn Minh Trường
 6. Nghiên cứu chuyển động đối lưu trong hoàn lưu chung khí quyển. Đề tài nghiên cứu cơ bản, mã số NCCB 7.5.1, 1996-2000.Chủ trì::PGS. TS Trần Tân Tiến
 7. Nghiên cứu các đặc trưng thống kê của trường độ ẩm không khí trong tầng đối lưu khu vực Hà Nội, Đề tài NCCB cấp nhà nước, Mã số 7.5.2 1996-1998 Chủ trì :TS. Nguyễn Hướng Điền

ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 1. Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè (thời kỳ Meiyu/Baiu) trên khu vực Việt Nam. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.10.07 Chủ trì: TS.Nguyễn Minh Trường Thời gian: 2010-2012
 2. Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo ANN dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam, MS: QG.05.35 Thời gian: 2005-2007. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 3. Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung Bộ Việt Nam. Đề tài trọng điểm ĐHQGHN. MS: QGTĐ.04.04. Thời gian: 2004-2006 Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 4. Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình BARO MS: QT 08 Chủ trì: ThS. Hoàng Thanh Vân
 5. Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF MS: QT 04–27 Thời gian: 2004-2005,.Chủ trì: Nguyễn Minh Trường
 6. Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ phơi ngày của bức xạ mặt trời tổng cộng, khuếch tán và thời gian nắng trên lãnh thổ Việt Nam, MS: QT 01-23.Thời gian: 2001-2002,Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
 7. Tính chu kì và tương quan của lượng mưa với độ kéo dài của thời kì gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam, MS QT 98-13. Thời gian:1998-2000,.Chủ trì: TS. Nguyễn Hướng Điền 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 1. Phát triển hệ thống đồng hóa tổ hợp Kalman phục vụ bài toán dự báo thời tiết. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 11 - 33Chủ trì TS. Kiều Quốc Chánh. Thời gian 2011 - 2013
 2. Sử dụng phương pháp nuôi nhiễu bằng mô hình RAMS để thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp mưa lớn ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi thời hạn 1, 2, 3 ngày. Đề tài cấp cơ sở. MS: MS: TN - 10 - 48 Chủ trì ThS. Công Thanh. Thời gian 2010 - 2012
 3. Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình RAMS với một cặp nhiễu ban đầu. Đề tài cấp cơ sở. MS: MS: TN - 10 - 50 Chủ trì ThS. Hoàng Thanh Vân. Thời gian 2010 - 2012
 4. Nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới trong mô hình đôi tựa cân bằng đối xứng. Đề tài cấp cơ sở. MS: MS: TN - 10 - 46 Chủ trì TS. Bùi Hoàng Hải. Thời gian 2010 - 2011
 5. Nghiên cứu hình thế gây mưa lớn ở khu vực Việt Nam Chủ trì: ThS. Hoàng Thanh Vân Thời gian: 2004 - 2005
 6. Nghiên cứu các dạng hình thế thời tiết điển hình phục vụ dự báo cho khu vực Việt Nam Chủ trì: Hoàng Thanh Vân Thời gian: 2002 - 2003
 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của mặt đệm đến các đặc trưng nhiệt động lực học trong lớp biên khí quyển Mã số: TN-02-30 Chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Trường. Thời gian 2002-2003
 8. Nghiên cứu cấu trúc thẳng đứng của CAPE trong mưa đối lưu Mã số: TN-01-27 Chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Trường. Thời gian 2001-2002
 • Website cựu sinh viên