Bộ môn Sinh học Tế bào

Bộ môn Sinh học Tế bào hiện nay có nguồn gốc từ những nhóm giảng dạy Tế bào - Mô - Phôi và Lý sinh được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002. Do yêu cầu phát triển của hoạt động đào tạo chuyên sâu, vào năm 1969, tổ Động vật có xương sống hình thành từ những năm đầu thành lập khoa Sinh học đã chia ra thành một số tổ bộ môn trong đó có bộ môn Tế bào - Mô - Phôi và bộ môn Lý Sinh.

       Về hoạt động đào tạo, Bộ môn Sinh học Tế bào đảm nhận một số giáo trình giảng dạy cơ sở trong chương trình đào tạo các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sư phạm Sinh học gồm: Tế bào học, Sinh học tế bào, Sinh học phân tử, Sinh học phát triển. Các cán bộ của bộ môn cũng giảng giạy những môn học thuộc hướng sinh học tế bào nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ, kỹ năng tốt về sinh học tế bào và sinh học phân tử. Ngoài ra, một số môn học cho các ngành học thuộc các khoa khác cũng có sự tham gia của cán bộ trong bộ môn Sinh học tế bào.   

       Đào tạo Sau đại học ở bộ môn gồm cả bậc thạc sĩ với chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và bậc tiến sĩ là Mô phôi và tế bào học.

       Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo học sinh thuộc đội tuyển thi Olympic Quốc tế sinh học.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên