Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo

Địa chỉ: Phòng 201, tầng 2 Nhà chuyên đề - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37450078

Trung tâm nghiên cứu Biển và đảo (Center for Sea and Island Research) là một Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) được đầu tư trang bị các máy móc thiết bị hiện đại để nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực biển và đảo; Dịch vụ khoa học và công nghệ: tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện khoa học; chuyển giao công nghệ; tư vấn và hợp tác trong lĩnh vực biển và đảo.

Chức năng:

Nghiên cứu khoa học, đào tạo (theo quy định của pháp luật), ứng dụng khoa học, công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong nước, hợp tác quốc tế; điều tra cơ bản, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất nội dung, chiến lược, chính sách liên quan tới biển và đảo Việt Nam;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kĩ thuật, công nghệ và tư vấn các lĩnh vực liên quan tới biển và đảo;

- Tổ chức đào tạo (theo quy định của pháp luật), bồi dưỡng cán bộ, tham gia đào tạo sau đại học về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên giao.

Quyền hạn

- Tự chủ bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển;

- Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;

- Tự chủ và tự chịu trách nhiệm kí kết, đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Tự chủ về tài chính;

- Chủ động trong quan hệ đối nội, đối ngoại, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm và nghĩa vụ

- Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

- Chấp hành các quy định của Nhà nước và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

- Chịu sự quản lí của nhà nước về mặt hoạt động khoa học và công nghệ theo lĩnh vực được cấp đăng kí hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ. Trong quá trình hoạt động, có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động định kì 6 tháng/lần với các cơ quan cấp chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ và trong trường hợp có thay đổi, bổ sung (về nhân lực, trụ sở, Điều lệ…); chấp hành nghiêm chỉnh các đợt thanh kiểm tra định kì hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiên các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ đào tạo liên ngành.

Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trọng tâm của Trung tâm

Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của Trung tâm Nghiên cứu Biển và đảo bao gồm: Lĩnh vực Địa chất, Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường và tai biến, Kinh tế biển, Lịch sử, Văn hóa và pháp luật, Quy hoạch phát triển bền vững…

Các cơ quan tổ chức liên kết hợp tác:

1.      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

2.      Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN

3.      Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4.      Trung tâm Luật biển và Hàng hải(Khoa Luật) – ĐHQGHN

5.      Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

-        Bộ Tài Nguyên Môi trường

-        Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển

-        Cục Quản lý Kinh tế biển và hải đảo

-        Cục Điều tra cơ bản và Khảo sát biển

-        Cục Kiểm soát môi trường biển

-        Trung tâm Thông tin dữ liệu biển và hải đảo

6.      Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường

7.      Bộ Khoa học và Công nghệ

8.      Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

-        Viện Địa chất

-        Viện Địa chất và Địa vật lý biển

-        Viện Địa lý

-        Viện Vật lý – Địa cầu

-        Viện Tài nguyên và Môi trường biển

-        Viện Hải dương học Nha Trang

9.      Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững

10.  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

11.  Trường Đại học Mỏ Địa chất

12.  Trường Đại học Thủy Lợi

13. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

-        Viện Dầu khí Việt Nam

-        Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro

  • Website cựu sinh viên