Thông báo Thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Căn cứ Công văn 3253/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/8/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các thí sinh dự tuyển thạc sĩ và tiến sĩ như sau:

STT

Đối tượng

Thời gian nộp

hồ sơ

Ghi chú

1

Thí sinh xét tuyển thẳng thạc sĩ

Trước 17h00 ngày 28/9/2023

Thời gian xét và công bố kết quả trúng tuyển:

Đợt 1: Trước ngày 12/9/2023

Đợt 2: Trước ngày 07/10/2023

2

Thí sinh xét tuyển thạc sĩ

Trước 17h00 ngày 31/8/2023

Xét tuyển: Ngày 16/9/2023

3

Thí sinh dự tuyển tiến sĩ

Trước 17h00 ngày 28/9/2023

Đánh giá hồ sơ chuyên môn: từ ngày 16/9 đến 14/10/2023

Các nội dung khác thực hiện như trong Thông báo tuyển sinh thạc sĩ (Công văn số 2116/TB-ĐHKHTN ngày 07/7/2023 và Thông báo tuyển sinh tiến sĩ (Công văn số 2227/TB-ĐHKHTN ngày 21/7/2023) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các thí sinh được biết và thực hiện./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

  • Website cựu sinh viên