ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 (kèm theo công văn số 1341/ĐHKHTN-ĐT ngày 5/5/2023)

Thực hiện công văn số 1404/ĐHQGHN-ĐT ngày 24/04/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023; căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/04/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/04/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã xây dựng Đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trình độ đại học năm 2023. Đề án đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Xem Đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại đây.