Từ ngày 20/7/2023 đến ngày 21/7/2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng GSCS Trường ĐHKHTN) đã họp để nghe báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ, nghe các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ.

Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định, Hội đồng GSCS Trường ĐHKHTN trân trọng thông báo kết quả như sau:

1.Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

1.1. Tổng số ứng viên chức danh giáo sư được xét tại Hội đồng: 03 người.

1.2. Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 03 người.

- Kết quả như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi công tác

Kết quả tín nhiệm

 1.  

Nguyễn Hùng Huy

GS

Hóa học/

Hóa Vô cơ

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Đạt

 1.  

Nguyễn Mạnh Khải

GS

KHTĐ - Mỏ/

Khoa học Môi trường

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Nguyễn Trung Thành

GS

Sinh học/

Thực vật học

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Đạt

+ Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 03 người.

 

+ Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0 người.

1.3. Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 0 người.

2. Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

2.1. Tổng số ứng viên chức danh phó giáo sư được xét tại Hội đồng: 08 người.

2.2. Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 08 người.

- Kết quả như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi công tác

Kết quả tín nhiệm

 1.  

Đào Quang Duy

PGS

Vật lý/

Khoa học Vật liệu

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Đạt

 1.  

Đỗ Văn Đăng

PGS

Hóa học/

Hóa hữu cơ và Vật liệu xúc tác

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Hoàng Thị Thu Hương

PGS

KHTĐ-Mỏ/

Địa lý

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Lê Thị Huyền

PGS

Hóa học/

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Loan

PGS

Sinh học/

Hóa Sinh học

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Đỗ Đức Sáng

PGS

Sinh học/

Động vật học

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Trần Thị Tuyết Thu

PGS

KHTĐ-Mỏ/

Khoa học Môi trường

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

 1.  

Đặng Thanh Tuấn

PGS

Hóa học/

Hóa học hữu cơ và xúc tác

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

 

Đạt

+ Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 08 người.

+ Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0 người.

2.3. Số ứng viên không đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 0 người.

Hội đồng GSCS Trường ĐHKHTN đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng xin gửi văn bản về Hội đồng GSCS Trường ĐHKHTN trước 11 giờ 00 ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Email: tccbhc@hus.edu.vn. Điện thoại liên hệ: 0243. 35576719.

Email liên hệ Hội đồng GSCS Trường ĐHKHTN: nguyenquangbau@hus.edu.vn.

Trân trọng./.

Xem đầy đủ thông báo tại đây.