Danh sách cán bộ

CN. Đỗ Thị Hạnh

Thông tin chung
Đỗ Thị Hạnh

CN. Đỗ Thị Hạnh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: PTN Trọng điểm Enzym&Protein

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên