Danh sách cán bộ

CN. Lương Lộc Hà

Thông tin chung
Lương Lộc Hà

CN. Lương Lộc Hà

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên