Danh sách cán bộ

TS. Phạm Thị Thu Hường

Thông tin chung
Phạm Thị Thu Hường

TS. Phạm Thị Thu Hường

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: PTN Trọng điểm Enzym&Protein

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên