Danh sách cán bộ

ThS. Trần Thanh Huyền

Thông tin chung
Trần Thanh Huyền

ThS. Trần Thanh Huyền

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: TT Động lực học Thủy khí Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên