Danh sách cán bộ

TS. Đỗ Minh Hà

Thông tin chung
Đỗ Minh  Hà

TS. Đỗ Minh Hà

Email: hadm@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên