Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Thông tin chung
Nguyễn Thế Nghĩa

TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên