Danh sách cán bộ

TS. Trần Thị Lựu

Thông tin chung
Trần Thị  Lựu

TS. Trần Thị Lựu

Email: luutt@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên