Nội dung ba công khai

NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI (2020-2021)

 I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

     1. Cam kết chất lượng giáo dục

            a. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Đại học

            b. Cam kết chất lượng giáo dục bậc Sau Đại học

     2. Chất lượng giáo dục thực tế

            a. Chỉ tiêu tuyển sinh

       Chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học

       Chỉ tiêu tuyển sinh bậc thạc sĩ (năm 2020, năm 2021)

       Chỉ tiêu tuyển sinh bậc tiến sĩ (năm 2020, năm 2021)

b. Quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm

c. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

d. Giáo trình Đại học, sau Đại học

e. Danh mục đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

       Danh mục đồ án, khóa luận Đại học

       Danh mục luận văn Thạc sĩ

       Danh mục luận án Tiến sĩ

f. Hội nghị khoa học do Trường tổ chức

g. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

h. Thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

 II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1.      Cơ sở vật chất, học liệu thư viện

a.      Cơ sở vật chất

b.      Học liệu thư viện

2.      Đội ngũ giảng viên cơ hữu

a.      Tổng quan số lượng giảng viên theo khối ngành

b.      Danh sách giảng viên cơ hữu

c.      Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên

d.      Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức

III. Công khai thu chi tài chính

1.      Công khai các khoản thu chi tài chính

2.   Chính sách học bổng và kết quả thực hiện

  • Website cựu sinh viên