Hướng nghiên cứu

Các hướng đào tạo của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chính sau đây:

- Nghiên cứu đặc điểm dân cư theo vùng lãnh thổ. Nghiên cứu các quá trình và động lực chuyển cư (di cư và nhập cư) theo vùng lãnh thổ, theo hướng đô thị - nông thôn, nông thôn - nông thôn,...

- Đánh giá đặc điểm và mối tương tác địa văn hoá của các dân tộc, các cộng đồng dân cư theo lãnh thổ trong xã hội hiện đại.

- Đánh giá, phân tích hiện trạng hệ thống lãnh thổ du lịch.

- Quy hoạch du lịch sinh thái và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.

- Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm địa lý của các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông,...phục vụ công tác quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch phát triển ngành.

- Quy hoạch và tổ chức lãnh thổ bền vững trên các cấp đơn vị lãnh thổ

- Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái các cấp: hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp, vùng lãnh thổ (như Tây Bắc, Tây Nguyên) và theo các cấp đơn vị hành chính kinh tế khác (xã, huyện, tỉnh, quốc gia,...).

- Nghiên cứu đặc điểm địa lí chính trị theo các vùng lãnh thổ.

- Nghiên cứu đặc điểm địa lý lịch sử của các giai đoạn phát triển trên các vùng lãnh thổ.

  • Website cựu sinh viên