Danh sách cán bộ

PGS.TS. Chu Ngọc Châu

Thông tin chung
Chu Ngọc  Châu

PGS.TS. Chu Ngọc Châu

Email: chungocchau@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên