Danh sách cán bộ

TS. Đào Thị Nhung

Thông tin chung
Đào Thị  Nhung

TS. Đào Thị Nhung

Email: daothinhungtn@gmail.com/ daothinhung@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên