Danh sách cán bộ

PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

Thông tin chung
Hoàng Thị Mỹ  Nhung

PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

Email: hoangthimynhung@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên