Danh sách cán bộ

PGS.TS. Mạc Đình Hùng

Thông tin chung
Mạc Đình  Hùng

PGS.TS. Mạc Đình Hùng

Email: macdinhhung@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Trưởng phòng Thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên