Danh sách cán bộ

TS. Ngô Hồng Ánh Thu

Thông tin chung
Ngô Hồng Ánh  Thu

TS. Ngô Hồng Ánh Thu

Email: anhthu@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên