Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Minh Việt

Thông tin chung
Nguyễn Minh  Việt

TS. Nguyễn Minh Việt

Email: nminhviet86@gmail.com / nguyenminhviet@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên