Danh sách cán bộ

TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

Thông tin chung
Nguyễn Ngọc  Đỉnh

TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên