Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Thông tin chung
Nguyễn Quang  Huy

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Email: huy_nq@hus.edu.vn nguyenquanghuy@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm

Đơn vị: Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên