Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Thông tin chung
Nguyễn Thị Cẩm  Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Email: nguyencamha74@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Nguyên Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên