Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thư

Thông tin chung
Nguyễn Thị Minh  Thư

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thư

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên