Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Thông tin chung
Nguyễn Trung  Thành

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Email: thanh_nt@hus.edu.vn, thanhntsh@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên