Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Thông tin chung
Nguyễn Văn  Vịnh

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh

Email: vinhnv@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên