Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Thông tin chung
Nguyễn Xuân  Hoàn

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

Email: hoannx@vnu.edu.vn nguyenxuanhoan@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên