Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết

Thông tin chung
Nguyễn Xuân  Viết

PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết

Email: vietnx@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên