Danh sách cán bộ

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Thông tin chung
Phạm Chí  Vĩnh

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên