Danh sách cán bộ

TS. Phạm Thanh Đồng

Thông tin chung
Phạm Thanh  Đồng

TS. Phạm Thanh Đồng

Email: Dong2802@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên