Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Thông tin chung
Phạm Thế  Hải

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Email: phamthehai@vnu.edu.vn, hai.phamthe@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Phòng

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên