Danh sách cán bộ

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai

Thông tin chung
Phạm Thị Ngọc  Mai

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai

Email: m.t.n.pham@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên