Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Thị Hồng

Thông tin chung
Trần Thị Hồng

PGS.TS. Trần Thị Hồng

Danh hiệu nhà giáo: Giảng viên Cao cấp

Email: tranthihong@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên