Danh sách cán bộ

PGS.TS. Từ Bình Minh

Thông tin chung
Từ Bình  Minh

PGS.TS. Từ Bình Minh

Email: tubinhminh@gmail.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên