Nội dung ba công khai

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1. Cam kết chất lượng giáo dục

     1.1.1 Sứ mạng

     1.1.2 Chiến lược phát triển trường ĐHKHTN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

     1.1.3 Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2016

     1.1.4 Biểu 20-ĐH

     1.1.5 Biểu 20-SĐH

     1.1.6 Các chương trình đào tạo đại học 

     1.1.7 Khả năng hỗ trợ sinh viên,...

     1.1.8 Cố vấn học tập

     1.1.9 Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học

1.2. Chất lượng giáo dục thực tế

     1.2.1 Kết quả kiểm định tính đến năm 2016

     1.2.2 Quy mô đào tạo

     1.2.3 Kết quả tốt nghiệp 

           1.2.3.a. Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy

           1.2.3.b. Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ đại học vừa làm vừa học

           1.2.3.c. Danh sách học viên cao học được cấp bằng thạc sỹ

           1.2.3.d. Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sỹ

     1.2.4 Đội ngũ giảng viên và trợ giảng

     1.2.5 Đề cương chi tiết các môn học 

           - Đề cương chi tiết môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học (chuyên mục Đào tạo trên http://hus.vnu.edu.vn)

           - Đề cương chi tiết môn học thuộc các chương trình đào tạo thạc sỹ (chuyên mục Đào tạo SĐH trên http://hus.vnu.edu.vn)

     1.2.6 Danh mục khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ 

           1.2.6.a .De tai CH tu khoa 2011

           1.2.6.b. De tai NCS tu 2011 den nay

     1.2.7 Các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn trong năm

           1.2.7.a- Danh mục đề tài, dự án đang thực hiện

           1.2.7.b- Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do trường tổ chức

           1.2.7.c.- Danh mục hội nghị, hội thảo trong nước do đơn vị tổ chức   

           1.2.7.d- Danh mục các công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế

           1.2.7.e- Danh mục các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước

           1.2.7.f- Danh mục các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích

           1.2.7.g- Danh mục các giải thưởng khoa học công nghệ

           1.2.7.h- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

     1.2.8 Số lượng giảng viên, các nhà khoa học nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu tại trường 

     1.2.9 Số lượng giảng viên, các nhà khoa học của trường đi học tập, trao đổi, dự hội nghị hội thảo ở nước ngoài 

II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

     2.1 Về cơ sở vật chất 

     2.2.Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ 

            2.2.1.DS giảng viên, CBQL, nhân viên phục vụ

            2.2.2.Lý lịch khoa học của giảng viên 

     2.3.Tỷ lệ sinh viên /giảng viên 

III. Công khai thu chi tài chính 

     3.1. Báo cáo thu chi tài chính 

     3.2. Mức thu học phí và các khoản thu khác

     3.3. Kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn học phí

     3.4. Chính sách học bổng và kết quả thực hiện

  • Website cựu sinh viên