Nội dung ba công khai

NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI (2018)

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1. Cam kết chất lượng giáo dục

    - Cam kết chất lượng giáo dục bậc Đại học

    - Các chương trình đào tạo Đại học.

    - Cam kết chất lượng giáo dục bậc Sau Đại học

    - Các chương trình đào tạo Sau Đại học.

2. Chất lượng giáo dục thực tế

  2.1 Kết quả kiểm định

  2.2 Quy mô đào tạo 

     - Quy mô đào tạo bậc Đại học

     - Quy mô đào tạo bậc Sau Đại học

  2.3 Đội ngũ giảng viên và trợ giảng

  2.4 Danh mục khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ

       - Danh sách đề tài học viên và cán bộ hướng dẫn cao học

       - Danh sách đề tài NCS tốt nghiệp

  2.5 Các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

      a- Danh mục đề tài, dự án đang thực hiện

      b- Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do trường tổ chức

      c- Danh mục hội nghị, hội thảo trong nước do trường tổ chức

      d- Danh mục các công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế

      e- Danh mục các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước

      f- Danh mục các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích

      g- Danh mục các giải thưởng khoa học công nghệ

      h- Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Cơ sở vật chất

       - Về cơ sở vật chất

       - Danh mục giáo trình sau đại học xuất bản năm 2017

       - Danh mục các thiết bị nghiên cứu khoa học chính

       - Danh mục các thiết bị xưởng thực tập, thực hành

2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ

       - Thông tin tổng quan đội ngũ giảng viên

       - Thông tin chi tiết về lý lịch giảng viên

III. Công khai thu chi tài chính

       - Biểu tổng hợp

       - Công khai các khoản thu chi tài chính

       - Chính sách học bổng

  • Website cựu sinh viên