Danh sách cán bộ

GS.TS. Hoàng Xuân Cơ

Thông tin chung
Hoàng Xuân Cơ

GS.TS. Hoàng Xuân Cơ

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên