1.1. Sứ mạng

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

1.2. Tầm nhìn

Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

1.3. Giá trị cốt lõi

   Truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường ĐHKHTN với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:

-       Chất lượng xuất sắc; 

-       Đổi mới và sáng tạo; 

-       Trách nhiệm xã hội cao;

-       Hợp tác và thân thiện;

1.4. Khẩu hiệu hành động

”Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”

Giới thiệu
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên