DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHKHTN

NHIỆM KỲ 2014 - 2019

STT

Họ và tên

Chức danh trong Hội đồng

Đơn vị

1

GS.TS. Nguyễn Văn Nội

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Ban Giám hiệu

2

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein

3

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Ban Giám hiệu

4

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Ban Giám hiệu

5

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Khoa học - Công nghệ

6

PGS.TS. Đỗ Minh Đức

Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Tổ chức cán bộ

7

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Sau đại học

8

TS. Đoàn Văn Vệ

Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Đào tạo

9

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Phòng Tổ chức Cán bộ

10

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa chất

11

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa chất

12

GS.TS. Tạ Hòa Phương

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa chất

13

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa chất

14

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa lý

15

GS.TS. Trương Quang Hải

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa lý

16

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa lý

17

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Địa lý

18

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

19

PGS.TS. Trần Thị Dung

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

20

PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

21

GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

22

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

23

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Hóa học

24

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

25

PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

26

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

27

GS.TS. Đinh Văn Ưu

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

TT Động lực học, Thủy khí MT

28

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Môi trường

29

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Môi trường

30

PGS.TS. Lê Văn Thiện

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Môi trường

31

PGS.TS. Lê Thu Hà

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

32

PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

33

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

34

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

35

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

36

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Sinh học

37

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

38

TS. Trần Mạnh Cường

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

39

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

40

PGS.TS. Lê Minh Hà

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

41

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

42

GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

43

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Toán - Cơ - Tin học

44

PGS.TS. Ngạc An Bang

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Vật lý

45

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Vật lý

46

GS.TS. Bạch Thành Công

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Vật lý

47

PGS.TS. Bùi Văn Loát

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Vật lý

48

GS.TS. Lưu Tuấn Tài

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Khoa Vật lý

49

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

TT Nano và Năng lượng

50

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

TT NCCNMT&PTBV

51

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

52

PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Trường THPT Chuyên KHTN

53

TS. Đặng Đình Tới

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Trường THPT Chuyên KHTN

54

TS. Lê Công Lợi

Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN

Trường THPT Chuyên KHTN

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên