Danh sách cán bộ

TS. Lê Huy Chuẩn

Thông tin chung
Lê Huy  Chuẩn

TS. Lê Huy Chuẩn

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên