Danh sách cán bộ

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Thông tin chung
Mai Trọng Nhuận

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Ưu tú

Email: nhuanmt@vnu.edu.vn,mnhuan@yahoo.com

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Địa chất

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên