Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Kim Ngọc Anh

Thông tin chung
Nguyễn Kim Ngọc Anh

ThS. Nguyễn Kim Ngọc Anh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: TT Động lực học Thủy khí Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên