Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Thông tin chung
Trần Ngọc  Anh

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên