Hoá sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử được thành lập năm 1966 có tên là Bộ môn Sinh lý – Hoá sinh, năm 1978 được tách ra thành Bộ môn Sinh lý Thực vật và Bộ môn Hoá Sinh học. Đến năm 2002, hai Bộ môn được nhập lại thành Bộ môn Sinh lý thực vật và Hoá sinh. Từ năm 2019, Bộ môn được đổi tên thành Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử.
Qua quá trình hình thành và phát triển, Bộ môn Hóa sinh và Sinh học phân tử đã trở thành một trong các Bộ môn nòng cốt của Khoa Sinh học, với tổng số 8 cán bộ hiện đang công tác tại Bộ môn, trong đó có: 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 2 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ. Mỗi năm, bộ môn đã góp phần đào tạo cho Khoa Sinh học từ 30-40 cử nhân, 8-10 thạc sĩ, 1-3 tiến sĩ. Bộ môn cũng đảm nhiệm nhiều môn học chính cho Sinh viên của tất cả các chương trình đào tạo Cử nhân (Chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng, Chương trình đào tạo đạt chuẩn Quốc tế và Chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học Chất lượng cao) cũng như các môn học của chương trình đào tạo Tiến sĩ Hoá sinh và Thạc sĩ Sinh học Thực nghiệm.
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên